تماس با ما

فروشگاه مرکزی : تبریز - خیابان جمهوری - بازار تحریرمستقیمی - پایین همکف - پلاک 9 . شعبه1: تبریز -خیابان جمهوری- بازار تحریر مستقیمی - طبقه همکف - پلاک 5

04135562028

info@mikhco.com

09104355797

پیشنهادات و یا شکایات خود را مطرح نمایید.دانلود نسخه اندروید